Obchodní podmínky

 

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Jakub Vrána
 • IČ: 05862264
 • DIČ: CZ05862264
 • se sídlem: Klostermannova 241, Kašperské Hory 341 92              
 • kontaktní údaje:
 • info@dropsdesign.cz
 • www.dropsdesign.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese…. . (dále je „webových stránkách").

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o Službách a cenách

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu webových stránek. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu webových stránek je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

3. Na webových stránkách jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s doručením výsledné služby.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku služby těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, počet kusů služeb, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího, fakturační údaje a výzva k zaslaní podkladů objednávky. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí platby kupujícího za objednané služby a zaslání podkladů k vyhotovení objednávky. Následně prodávající pošle kupujícímu potvrzující email o přijetí platby a podkladů, kdy prodávající dodá grafický výstup v rozmezí 1-10 dní. V případě nejasností v objednávce má prodávající právo požádat kupujícího o doplňující informace a dodání grafického výstupu se může individuálně prodloužit.

6. Pokud kupující neuhradí objednávku do 5 dní od obdržení údajů k platbě a nedodá podklady k objednávce, které prodávající požaduje, tak bude objednávka stornována a veškeré možnosti slev a akcí tímto zanikají.

7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku přes email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách, nebo přes kontaktní formulář uvedený na webových stránkách.

9. Pokud došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb. Kupující může objednávat služby také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání SLUŽBY

1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, případně jinou cestou, pokud ji prodávající nabídne.

2. Služba je kupujícímu dodána:

 • online formou prostřednictvím emailu.

3. Volba způsobu úhrady a dodání se provádí během objednávání zboží.

4. Náklady na dodání služby v závislosti na způsobu odeslání a převzetí služby jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. 

12. Při převzetí služby od prodejce je kupující povinen zkontrolovat grafický výstup (logo, banner atd.) a případně požádat o revizi. Kupující má právo až na tři bezplatné revize. Další revize navíc je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen v příloze emailu dodaného grafického výstupu.

VI. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Kupující nabývá autorské právo ke grafickému výstupu v momentě, kdy je objednávka označena za vyřízenou. Vyřízením objednávky se rozumí souhlas kupujícího se zaslaným grafickým výstupem, nebo uběhnutím 5-ti dní ode dne přijetí grafického výstupu kupujícím, kdy kupující nevznese žádné požadavky na revizi. Jakmile se naplní jedna z těchto podmínek, tak prodávající pošle kupujícímu na email potvrzení a vyřízení objednávky a nabytí autorských práv.

2. Autorská práva se na kupujícího nepřevádí v případě, kdy kupující zažádá o garanci vrácení peněz. Stejně tak se nepřevádí autorská práva na grafické výstupy, které kupující neodsouhlasil a vyžádal si jejich revizi. V těchto případech není kupující oprávněn používat grafický výstup pro jakékoliv účely. V případě porušení tohoto odstavce, se může prodávající domáhat náhrady soudní cestou.

 

IX. Garance vrácení peNĚZ

1. Prodávající nabízí kupujícímu garanci vrácení peněz. Kupující má právo o tuto garanci zažádat. Kupující souhlasí s tím, že vrácení peněz není v plné výši a odvíjí se od rozsahu vykonané práce. 

U zaslání prvního návrhu je největší garance vrácení peněz a u třetího kola úprav je nejmenší:

0) odevzdání prvotního návrhu - garance vrácení 50% částky
1) první kolo úprav - garance vrácení 45% částky
2) druhé kolo úprav - garance vrácení 40% částky
3) třetí kolo úprav - garance vrácení 35% částky

2. Možnost garance vrácení peněz zaniká v momentě, kdy je objednávka označena prodávajícím za vyřízenou. Prodávající smí objednávku označit za vyřízenou v momentě, kdy kupující vysloví souhlas s grafickým výstupem, nebo si do 5-ti dní nezažádá o revizi.

X. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Tyto obchodní podmínky v sekci osobní údaje se dále řídí zákonem o GDPR.

 

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.8.2020